You are here: Webwiki > yerusha.net

Yerusha.net - ôåøèì äéøåùä (No review yet)

Goto Yerusha.net
Popularity:

äàúø äå÷í áîèøä ìñô÷ ìöéáåø äøçá îéãò îùôèé ùåèó åîòåãëï áðåùà çå÷ äéøåùä òì äéáèéå äùåðéí.äàúø î÷éó ìîòùä àú ëì äðåùàéí äøìáðèééí äðåâòéí ìéøåùä ìøáåú æäåú äéåøùéí, éøåùä òì ôé ãéï, éøåùä òì ôé öååàä, ñåâé äöååàåú, äìéëéí ìàçø îåú äîöååä, ðéäåì äòéæáåï, çìå÷ú äòéæáåï åòåã ðåùàéí øìáðèééí çùåáéí.

Keywords: Éøåùä Öååàä Éåøù Éåøùéí Òéæáåï Öå Äøùí Ìòðééðé ÷éåí


Reviews and ratings of Yerusha.net

There are no reviews yet.

Technical information

The web server used by Yerusha.net is run by Bezeq International and is located in Hadera, Israel. This web server runs a few other websites.

The Yerusha.net websites were developed using the programming language ASP.NET and served by a Microsoft-IIS server. XHTML 1.0 Strict is used as markup language on the webpages. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines. The website contains advertising by Google Adsense.

Information about the server of the website

IP address:62.219.30.228
Server provider: Bezeq International
Number of websites:3 - more websites using this IP address
Language distribution:

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Microsoft-IIS, Version 8.5
Software platform:ASP.NET
Load time: 0.37 seconds (faster than 76 % of all websites)
HTML version:XHTML 1.0 Strict
Filesize:7.52 KB (317 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
Israel, Hadera
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!