You are here: Webwiki > transport-bg.net

Transport-bg.net - Bulgaria Airport Transfers – We Operate 24 hrs Service! (No review yet)

Goto Transport-bg.net
Popularity:

Language: english

Òðàíñïîðòíà ôèðìà çà ïðåâîç íà õîðà, ïðåâîç íà ïúòíèöè, òðàíñôåðè ëåòèùå Ñîôèÿ, ïðåâîç íà ñëóæèòåëè è ó÷åíèöè. Òðàíñïîðò äî âñÿêà òî÷êà íà Áúëãàðèÿ.

Keywords: Ìèêðîáóñè Êîëè Àâòîáóñè Ïðåâîç Òðàíñïîðò Íàåìàíå Íà Íàåì Ñïåöèàëèçèðàí Õîðà Ñëóæèòåëè ó÷åíèöè Âåäîìñòâåí Òðàíñôåðè òóðèñòè÷åñêè Ëåòèùå Ñîôèÿ zzL6hchXVpq6ELoI1x3jHZI-Nog


Reviews and ratings of Transport-bg.net

There are no reviews yet.

Content and keywords

Important and popular websites

Important pages are Български, Русский and English. In the following table you'll find the 10 most important pages of Transport-bg.net:

# Description URL of the website
1. Български /
2. Русский /ru/o-kom­pa­nii/
3. English /en/wel­co­me/
4. Sofia Air­port /en/air­ports/sofia-air­port/
5. Bour­gas Air­port /en/air­ports/bour­gas-air­port/
6. Var­na Air­port /en/air­ports/varna-air­port/
7. Plov­div Air­port /en/air­ports/plov­div-air­port/
8. Thes­saloni­ki Air­port /en/air­ports/thes­saloni­ki-air­port/
9. Sofia Air­port - Bansko /en/transfers/transfer-sofia-air­port-bansko/
10. Boo­king Form /en/boo­king/

Technical information

The web server used by Transport-bg.net is located in Bulgaria and run by Lirex net EOOD. On this web server 36 other websites are hosted. The language of those websites is mostly russian.

A Apache server hosts the websites of Transport-bg.net. For managing the data of the webpages the CMS WordPress in the version 4.9.1 is used. The website uses the latest markup standard HTML 5. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines. The visitors are redirected to the homepage of the website "/en/welcome/".

Information about the server of the website

IP address:164.138.218.155
Server provider:Lirex net EOOD
Number of websites:37 - more websites using this IP address
Best-known websites:Tuk.bg (a bit known)
Language distribution:51% of the websites are russian, 38% of the websites are english

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Cms-Software:WordPress, Version 4.9.1
Load time: 1.97 seconds (slower than 88 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Home:/en/welcome/
Filesize:32.21 KB (643 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
Bulgaria
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!