You are here: Webwiki > tourpai.net

Tourpai.net - »Ò ·ÑÇÃì»Ò ·èͧà·ÕèÂǻҠ·Õè¾Ñ¡&ra .. (No review yet)

Goto Tour­pai.net
Popularity:

·ÑÇÃì»Ò ·ÑÇÃì»Ò§ÍØë§ ·ÑÇÃìààÁèÎèͧÊ͹ÃÒ¤Ò 3, 900 ºÒ· ÃÇÁ·Ø¡ÍÂèÒ§¨Ò¡ ¡·Á àྡàà¡ç¨·ÑÇÃì»Ò àྡàà¡ç¨·ÑÇÃìààÁèÎèͧÊ͹ àÃÔèÁ¨Ò¡ ¡·ÁààÅÐàªÕ§ãËÁèÁÕ·Ø¡ÃÙ»àà຺ 2Çѹ 1 ¤×¹ 3 Çѹ 2 ¤×¹ 4 Çѹ 3 ¤×¹ ·ÑÇÃì»ÒÂÃÒ¤Ò¶Ù¡ à·ÕèÂÇ»ÒÂ

Keywords: ·ÑÇÃì»ÒÂÃÒ¤Ò¶Ù¡ à·ÕèÂǤú ºÃÔ¡ÒÃ'Õ


Reviews and ratings of Tourpai.net

There are no reviews yet.

Technical information

The web server used by Tourpai.net is located near the city of Los Angeles, USA and is run by Twentieth Century Fox. 16 other websites are located on this web server. Most of them are provided in the thai language.

The websites of Tourpai.net are served by a Apache server. The HTML pages were created with the latest standard HTML 5. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:206.189.87.94
Server provider:Twentieth Century Fox
Number of websites:17 - more websites using this IP address
Language distribution:29% of the websites are thai, 29% of the websites are english

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Load time: 0.71 seconds (slower than 50 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Filesize:128.1 KB (3824 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 USA, Los Angeles
Trustworthy 85%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!