You are here: Webwiki > tourkhaolak.net

Tourkhaolak.net - ·ÑÇÃìà¢ÒËÅÑ¡ à¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ ·ÑÇÃì à¡&Ograv .. (No review yet)

Goto Tourkhao­lak.net
Popularity:

Language: english

·ÑÇÃìà¢ÒËÅÑ¡ ä»à·ÕèÂÇà¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ ·ÑÇÃì à¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ à¡ÒеҪÑ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì à·ÕèÂÇà¢ÒËÅÑ¡ ¨Ñ§ËÇÑ'¾Ñ§§Ò á¾ç¤à¡¨·ÑÇÃìà¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ à¡ÒеҪÑ ËÁÙèà¡ÒÐ ÊØÃÔ¹·Ãì á¾ç¤à¡¨·ÑÇÃìà·ÕèÂÇ·ÐàÅ 'Ó¹éÓ àªéÒä»àÂç¹ ¡ÅѺ-One Day Trip- Similan-TaChai-Surin-Island ÃÇÁöÃѺÊè§

Keywords: à¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ ·ÑÇÃìà¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ à¢ÒËÅÑ¡ ·ÑÇÃìà¢ÒËÅÑ¡ à·ÕèÂÇà¡ÒÐÊÔÁÔÅѹ à¡ÒеҪÑ ·ÑÇÃìà¡ÒеҪÑ à¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì à·ÕèÂÇà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì à·ÕèÂÇà¢ÒËÅÑ¡ ·ÑÇÃìà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì ·ÑÇÃì à·ÕèÂÇ à¡ÒÐ ÊÔÁÔÅѹ µòªñâ ËÁÙèà¡ÒÐ ÊØÃÔ¹·Ãì á¾ç¤à¡¨·ÑÇÃì Similan Tours Tachai Surin


Reviews and ratings of Tourkhaolak.net

There are no reviews yet.

Content and keywords

(c) Tourkhaolak.net

Important and popular websites

Important pages are Ëéòáã, Ñçãìàòðêôáôåñ and ºíãì Ãõçôçñçãìàòëåñ. In the following table you'll find the 10 most important pages of Tourkhaolak.net:

# Description URL of the website
1. ËéÒáà /
2. ÑÇÃìàÒÐÊÔÁÔÅÑ /templa­te/
3. ºÍÃì ÃÕÇÔÇÑÇÃìàÒËÅÑ /index.php?lay=show&ac=web­board
4. éÍÁÙÅàÕèÂÇÑÇÃìàÒÐÊÔÁÔÅÑ /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Ntype=7
5. éÍÁÙÅàÕèÂÇÑÇÃìàÒÐÊØÃÔÃì /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Ntype=8
6. ÊØÃÔÃì /à¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì.html
7. àÒеҪÑ /·ÑÇÃìà¡ÒеҪÑÂ.html
8. ÑÇÃìàÒËÅÑ 1 ÇÑ /·ÑÇÃìà¢ÒËÅÑ¡1Çѹ
9. ÍàªÔÙéàÂÕèÂÁªÁàÇçºäµì áÊÇÒÁÔàËç äéÕèÕèèÐ /index.php?lay=show&ac=web­board&WBntype=1
10. àÒËÅÑ 7 /«ÔµÕé·ÑÇÃìà¢ÒËÅÑ¡1

Information about Tourkhaolak.net on Wikipedia the free encyclopedia: Aua is an island in the Bismarck Archipelago. It is part of the Western Islands, Papua New Guinea. read more

Technical information

The web server used by Tourkhaolak.net is run by Internet Thailand Company Limited and located in Thailand. There are many websites run by this web server. The operator uses this server for many hosting clients. In total there are at least 119 websites on this server. The language of these websites is mostly english.

The Tourkhaolak.net websites were developed using the programming language PHP and served by a Apache server. The website uses the latest markup standard HTML 5. Indexing the data of the website and following hyperlinks on it is explicitly allowed by robot information.

Information about the server of the website

IP address:203.151.233.134
Server provider:Internet Thailand Company Limited
Number of websites:about 100 - more websites using this IP address
Best-known websites:Golfersquareclub.com (little known), Phuketchamber.com (little known), Smartenglishkid.com (little known)
Language distribution:60% of the websites are english, 1% of the websites are german, 1% of the websites are chinese

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Software platform:PHP
Load time: 0.51 seconds (faster than 65 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Robot information:all
Filesize:150.57 KB (860 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Thailand
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!