You are here: Webwiki > theimperialhome.net

Theim­perial­ho­me.net - The Imperial Home Resort (No review yet)

Goto Theim­perial­ho­me.net
Popularity:

Language: english

nice hotel & resort for visit

Keywords: ÈÙ¹ÂìÃÒª¡Òà àÁ×ͧ·Í§ ËÅÑ¡ÊÕè ·Øè§ÊͧËéͧ Avenue ÍÔÁá¾ç¤ ¡§ÈØÅ ·ÕठÁÔÃÒà¤ÔÅ ºÔê¡«Õ Èòå ÊÙ§ÊØ Ãا෾ Êçâ ʺòâ Âíèíèò âÍè⶧ 'Õ Ëéͧ¾Ñ¡ á¨é§ÇѲ¹Ð ¢éÒǼÑ'»Ù âçáÃÁàÁ×ͧ·Í§ ÊÑÁÁ¹Ò »ÃЪØÁ Total Hotel Motel Muengthong ·õè¾ñ¡àÁ×ͧ·Í§ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ Êðíò' ÊÐ'Ç¡


Reviews and ratings of Theimperialhome.net

There are no reviews yet.

Content and keywords

(c) Theimperialhome.net

Important and popular websites

Important pages are Accommodation, Reservation and Swimming Pool. In the following table you'll find the 6 most important pages of Theimperialhome.net:

# Description URL of the website
1. Accom­moda­tion /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797700&Ntype=19
2. Reser­va­tion /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797713&Ntype=19
3. SWIM­MING POOL /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797721&Ntype=19
4. SEMINAR & BAN­QUET /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797726&Ntype=19
5. Faci­lity /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797727&Ntype=19
6. MAP & LOCATION /index.php?lay=show&ac=ar­ticle&Id=538797724&Ntype=19

Technical information

The web server used by Theimperialhome.net is run by Internet Thailand Company Limited and located in Thailand. There are many websites run by this web server. The operator uses this server for many hosting clients. In total there are at least 121 websites on this server. The language of these websites is mostly english.

The Theimperialhome.net websites were developed using the programming language PHP and served by a Apache server. XHTML 1.0 Transitional is used as markup language on the webpages. Indexing the data of the website and following hyperlinks on it is explicitly allowed by robot information.

Information about the server of the website

IP address:203.151.233.134
Server provider:Internet Thailand Company Limited
Number of websites:about 100 - more websites using this IP address
Best-known websites:Golfersquareclub.com (little known), Phuketchamber.com (little known), Smartenglishkid.com (little known)
Language distribution:59% of the websites are english, 1% of the websites are german, 1% of the websites are chinese

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Apache
Software platform:PHP
Load time: 0.94 seconds (slower than 57 % of all websites)
HTML version:XHTML 1.0 Transitional
Robot information:all
Filesize:92.37 KB (110 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 Thailand
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!