You are here: Webwiki > iratzar.eus
Popularity:

Language: spanish

Keywords: iratzar fundazioa eta sarrera soberanía conjugando


Reviews and ratings of Iratzar.eus

There are no reviews yet.

Content and keywords

Important and popular websites

Important pages are Sarrera, Albisteak and Nor Gara. In the following table you'll find the 10 most important pages of Iratzar.eus:

# Description URL of the website
1. Sar­re­ra /
2. Al­bisteak /er­repor­ta­jeak
3. NOR GARA /nor­ga­ra
4. ZER EGITEN DUGU /zeregiten­du­gu
5. Be­kak /bekak
6. Ipar­rorrat­za /i­par­rorrat­za
7. Desi­raK bote­reaK epi­kaK Lur Al­bi­zu eta Eraitz Saez de Egi­laz Gu­reak ere badi­ra. Desi­ra bote­rea epi­ka libu­ruan haus­nartzen eta prob­lemati­zat­zen dituz­tenzen­bait gako ar­git­zen saiatu­ko dira azaroa­ren .. /er­repor­ta­jeak/desi­rak-bote­reak-epikak
8. Gaur­ko bizi bal­dintzak az­ter­gai Edur­ne Lar­raña­gak eta Idoia Zen­gotita­ben­goak bizi eta lan bal­dintzen adie­raz­leen bilakae­ra joe­rak eta hoien on­do­rioei bu­ruz­ko zen­bait gako ar­git­zen saiatu­ko dira .. /er­repor­ta­jeak/gaurko-bizi-bal­dintzak-az­ter­gai
9. Femi­nis­moak periferieta­tik haus­nartzen Brusela­sen Europa­ko hain­bat her­rita­ko hiz­la­riek etor­ki­zun femi­nista po­sib­leei bu­ruz­ko be­ren te­siak par­teka­tu dituz­te Cop­pie­ters eta Irat­zar fun­da­zioek .. /er­repor­ta­jeak/femi­nis­moak-periferieta­tik-haus­nartzen-brusela­sen
10. Lehe­na http://i­rat­zar.eus?page=1

Technical information

The web server used by Iratzar.eus is located in France and run by OVH SAS. The server runs exclusively the website Iratzar.eus.

The Iratzar.eus websites were developed using the programming language PHP and served by a Nginx server. The website uses the latest markup standard HTML 5. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:51.178.92.221
Server provider: OVH SAS

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Nginx
Software platform:PHP, Version 8.1.27
Load time: 1.05 seconds (slower than 61 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Filesize:25.37 KB (351 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
 France
Trustworthy 85%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!