You are here: Webwiki > bbbsbg.org

Bbbsbg.org - BBBS Bulgaria – Голям Брат Голяма Сестра – България (No review yet)

Goto Bbbsbg.org
Popularity:

Àñîöèàöèÿ “Ãîëÿì áðàò, Ãîëÿìà ñåñòðà – Áúëãàðèÿ” ïîìàãà íà äåöàòà äà ðàçâèâàò ñâîÿ ïîòåíöèàë ÷ðåç ïðîôåñèîíàëíî ïîäêðåïÿíè ïðèÿòåëñêè îòíîøåíèÿ, êîèòî èìàò èçìåðèìè åôåêòè. Àñîöèàöèÿòà íàáèðà è îáó÷àâà äîáðîâîëöè, êîèòî ñòàâàò ïðèÿòåëè íà äåöà â êðèçà

Keywords: Ãîëÿì Áðàò Ãîëÿìà Ñåñòðà Äîáðîâîëåö Äåöà Ñåìåéñòâî Ïðèÿòåëñòâî Ïîäêðåïà Çàáàâà Ñâîáîäíî Âðåìå Îáùóâàíå ó÷èëèùå äîáðîâîë÷åñòâî Íàïàñâàíå Äâîéêè Êîíñóëòàíòè Ìàëúê Volunteers Children Family Friendship Support Befriending Communication Fun Big Little


Reviews and ratings of Bbbsbg.org

There are no reviews yet.

Technical information

The web server used by Bbbsbg.org is run by Mobiltel Ead and located in Bulgaria.

The websites of Bbbsbg.org are served by a Nginx server. The content management system WordPress is used. The HTML pages were created with the latest standard HTML 5. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:62.204.136.77
Server provider:Mobiltel Ead
Number of websites:2 - more websites using this IP address
Language distribution:-

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Nginx
Software platform:PleskLin
Cms-Software:WordPress
Load time: 1.65 seconds (slower than 78 % of all websites)
HTML version:HTML 5
Filesize:45.74 KB (358 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
Bulgaria
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!