You are here: Webwiki > a-chen.com

A-chen.com - úåëðä ìðéäåì öé øëá çï äéñòéí äåáìä (No review yet)

Goto A-chen.com
Popularity:

çï ìäéñòéí úåëðä ðäãøú åéãéãåúéú îàåã ìðéäåì öé øëá çáøåú äñòåú ,äåáìåú îåðéåú åùìéçåéåú.

Keywords: Úåëðú Äñòåú Úåëðä Ìäñòåú Ðéäåì Ñéãåø Òáåãä Öé Øëá Çáøú Îòøëú Îéãò Ôúøåðåú Çï Ìäéñòéí Ìäåáìä Àéúí Ðöø Âìâìéí y-it Îåãåì


Reviews and ratings of A-chen.com

There are no reviews yet.

Technical information

The web server used by A-chen.com is run by IServer Hosting and located in Israel. The website A-chen.com has a own web server. The web server only runs this website.

The websites of A-chen.com are hosted by a Microsoft-IIS server and were developed in the programming language ASP.NET. The content management system DotNetNuke is used. The markup language of the website is XHTML 1.0 Transitional. The website does not specify details about the inclusion of its content in search engines. For this reason the content will be included by search engines.

Information about the server of the website

IP address:95.175.36.79
Server provider:IServer Hosting

Technical information about the technology of the website

Webserver software: Microsoft-IIS, Version 7.5
Software platform:ASP.NET
Cms-Software:DotNetNuke
Load time: 0.34 seconds (faster than 79 % of all websites)
HTML version:XHTML 1.0 Transitional
Filesize:40.19 KB (1639 recognized words in text)

Safety and classification

The website doesn't contain questionable content. It can be used by kids and is safe for work.

Attribute Classification
Google Safebrowsing
Safe
Safe for children
100%
Safe for work
100%
Webwiki rating
No ratings
Server location
Israel
Trustworthy 79%
Disclaimer: The classification is based on the automatic analysis of public information, ratings and customer reviews. All information is provided without warranty.
For webmasters:
Add a Webwiki button with the current rating to your website!